Assemblea General Ordinària

En compliment dels estatuts, la Junta Directiva del Club natació Badalona convoca Assemblea General Ordinària el dia

11 d’abril de 2015

a dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit en segona convocatòria, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.
  2. Aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici 2014.
  3. Memòria de les Àrees.
  4. Pressupost per a l’any 2015 i aprovació, en el seu cas.
  5. Propostes de la Junta.
  6. Suggeriments dels socis, formulats per escrit, dintre del termini reglamentari.
  7. Informe del President.
  8. Precs i preguntes.

Badalona, 23 de març de 2015

Club Natació Badalona
Ferran Moreno Verdiell
Secretari

Desplaça cap amunt