CNBadalona

Avís Legal

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i ús del present lloc web cnbadalona.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”).

Informació sobre el titular del Lloc web

L’informem que aquest Lloc web és titularitat de CLUB NATACIÓ BADALONA (d’ara endavant, el “TITULAR”), amb CIF G08516262 i domicili social en Carrer Eduard Maristany, 5-7, 08912 Badalona.

L’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) pot posar se en contacte amb CLUB NATACIÓ BADALONA. a través de la  següent adreça de correu electrònic: info@cnbadalona.cat.

Usuaris

L’accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, el present Avís Legal.

Aquest accés té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts en el Lloc web per part del TITULAR, pot trobar-se subjecte a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini.

Ús del Lloc web

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (d’ara endavant,  “Continguts”) pertanyents al TITULAR o a tercers als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del Lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, (iii) introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats, (iv) intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del TITULAR, tercers proveïdors i altres Usuaris; (v) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets; (vaig veure) suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del TITULAR o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els Continguts.

El TITULAR tindrá dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes mencionades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació de aquestes actuacions.

Propietat Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest Lloc web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva del TITULAR, o bé d’un tercer que ha autoritzat la utilització d’aquests, per la qual cosa és al TITULAR a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests.

Per això i en virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’Abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del TITULAR, de qualsevol contingut inclòs en el Lloc web.

El TITULAR no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, els serveis o els continguts d’aquest.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és responsabilitat exclusiva d’aquests, per la qual cosa l’Usuari mantindrà indemne al TITULAR de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de continguts en el Lloc web.

Responsabilitat i Garanties

El TITULAR declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte  funcionament del seu Lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, el TITULAR no pot fer-se responsable de: (i) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis; (ii) l’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius; (iv) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del TITULAR.

El TITULAR podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, el TITULAR comunicarà a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

El TITULAR no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el Lloc web, podent portar a l’Usuari a altres llocs web sobre els quals el TITULAR no té cap mena de control, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests.

Hipervincles

El TITULAR no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts del Lloc web ni dels continguts de tercers que apareguin en el Lloc web. El TITULAR no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar, ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis que facilitin els tercers titulars d’altres llocs webs i que tinguin establerts en el Lloc web.

Durada i modificació

El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent el TITULAR efectuar canvis sobre les condicions especificades en el presen Avís Legal, i que entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

El TITULAR podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, així com també la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S’entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l’Usuari accedeixi al Lloc web del TITULAR.

L’accés i/o l’ús del Lloc web s’entendran com una acceptació per part de l’Usuari del present Avís Legal i, en el seu cas, els canvis efectuats en aquestes.

Desplaça cap amunt