CNBadalona

Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat té per objecte informar l’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) de la pàgina web CLUB NATACIÓ BADALONA (d’ara endavant, el “Lloc web”) sobre la recollida i tractament de les seves dades personals.

Quina és l’empresa responsable del tractament de les seves dades?

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és CLUB NATACIÓ BADALONA (d’ara endavant, el “TITULAR”), amb CIF G08516262 i domicili social en Carrer Eduard Maristany, 5-7, 08912 Badalona.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present Política de Privacitat i Protecció de Dades, l’Usuari podrà contactar amb RESPONSABLE en el correu electrònic info@cnbadalona.cat.

Per què el RESPONSABLE està legitimat per a dur a terme el tractament de dades

El RESPONSABLE procesa los datos personales del Usuario con el fin de poder llevar a cabo la prestación de los servicios que este haya solicitado a través del Sitio Web, para lo cual el Usuario presta su consentimiento mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad y las casillas facilitadas correspondientes.

El RESPONSABLE es pren molt de debò la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura, complint íntegrament amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”).

Quines són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal?

La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús als serveis (d’ara endavant, els “Serveis”) que el RESPONSABLE posa a la disposició dels Usuaris interessats en els serveis i als continguts allotjats en el Lloc web.

De conformitat amb el que s’estableix en el RGPD, l’informem que les seves dades personals seran tractats amb les finalitats que es relacionen a continuació: Prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari en el Lloc web.

Enviar Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis del RESPONSABLE, per correu electrònic, SMS/MMS, per carta, telèfon, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, si així ho desitja l’Usuari.

No obstant això, l’Usuari podrà revocar el consentiment en cada comunicat comercial que se li faci arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació en la següent adreça de correu electrònic (info@cnbadalona.cat).

Conservació de les dades

Les dades recaptades pel RESPONSABLE es conservaran mentre es mantingui la relació contractual de prestació de serveis entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes dades per l’Usuari.

S’informa l’Usuari que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquests fins.

Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar al RESPONSABLE qualsevol modificació d’aquests.
L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el RESPONSABLE el dret a excloure dels serveis registrats a tots els Usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar al RESPONSABLE de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Qualsevol modificació o actualització d’aquests, haurà de ser comunicada al RESPONSABLE a través dels mitjans de comunicació disponibles en la present Política de Privacitat.

Com revoco el meu consentiment i exercito els meus drets?

L’Usuari tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades (vaig veure) exercitar el dret a l’oblit de les seves dades i (vii) sol·licitar la seva portabilitat.
A més, tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats.

Per a exercir aquests drets és necessari que l’Usuari acrediti la seva personalitat enfront del RESPONSABLE mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Els Usuaris poden exercir tots aquests drets a través dels mitjans de comunicació facilitats en la present Política de Privacitat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus dret L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

Seguretat i conservació de les dades.

La protecció de la privacitat i les dades personals dels seus clients i visitants és molt important per al RESPONSABLE. Per tant, el RESPONSABLE fa tot el que és a la seva mà per a impedir que les seves dades s’utilitzin de manera inadequada. A les seves dades només pot accedir el personal autoritzat.

El RESPONSABLE manté la seguretat adequada de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els Usuaris facilitin a través del Lloc web, sense perjudici d’informar lo que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

El RESPONSABLE es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable.

Les dades personals proporcionades es conservaran per part del RESPONSABLE durant el temps necessari per a prestar el servei.

Enllaços

Aquest Lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. Tingui en compte que no som responsables del tractament de dades que puguin realitzar els titulars d’altres llocs web. La present Política de Privacitat s’aplica exclusivament a la informació que recopilem en aquest Lloc web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat d’altres llocs web amb els quals enllaç des del nostre Lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

El RESPONSABLE es reserva el dret d’introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, se’ls comunicarà als Usuaris mitjançant avisos al lloc web, o bé a través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.

Scroll al inicio